Налични курсове

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап

Учители – прогимназиален етап

Учители – гимназиален етап

Възпитатели в общежитие

Учители – целодневна организация


Анотация

Учителят-мениджър има да реализира няколко основни задачи, свързани с мениджмънта на работата в класната стая:

– управление на пространството;

– управление на времето;

– управление на преподаването и ученето;

– управление на конфликтите;

– управление на вербалната и невербалната комуникация.

Като се изхожда от тези методологически позиции участниците се запознават с ефективни технологии за изграждане на позитивна учебна среда за успешен мениджмънт на преподаването и ученето.

В теоретичната част учителите се запознават с различни стратегии за работа при културно различни ученици. Представя се спецификата на управлението на проблемите, които са свързани с учебното съдържание и процесите на преподаване и учене в мултикултурна среда и управлението на конфликти, породени от културни различия.

В практическата част се работи интерактивно за овладяване на специфични вербални и невербални техники за ефективна педагогическа комуникация в мултикултурни класове свързани с взаимното опознаване и приемане, преодоляване на предразсъдъците и формиране на толерантност към различието.

След края на присъственото обучение учителите описват апробирани от тях модели за работа в мултикултурна класна стая и така се създават възможности да се обменя добър опит.